دوره های مجازی تابستان

      موسسه خانه دوستان آشنا تعطیل نیست.

      دوره‌های مجازی برای کاربران سایت و همراهان این مؤسسه برقرار است.

      از طریق سایت یا تماس با شماره‌های مؤسسه برای ثبت‌نام اقدام کنید.

کارگاه ها و دوره هااینستاگرام خانه آشنا[/row]