حماسه ی عاشورا

حماسه عاشورا

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت

 

سه شنبه ١١مهرماه سال ٩۶ در موسسه خانه دوستان آشنا نشستی پیرامون فلسفه حماسه عاشورا با سخنرانی استاد ارجمند دکتر نبوی و با همراهی خیل مشتاقان، محفل بسیار گرانمایه ای بر پا شد.

 

استاد سخن را ازاینجا آغازنمودند که حسین (ع)را نمیخواهیم در آسمانها و عرش مورد مطالعه قرار دهیم بلکه میخواهیم دریابیم انسانى که در زمین و درمواجهه بااین دنیا و مسائل آن است چه کرده و ازاین منظر نگاهى منطقى به ابعاد مختلف زندگى امام حسین (ع)
بیندازیم …
در ادامه بحث اندیشمندانه اى را آغازکردند و به زوایاى وجودى حسین بن على (ع)پرداختند …

و کلام را بدینجا ختم نمودند که …
امام حسین (ع)با گرانمایگى که وجهى ازوجوه الهى ایشان است ،نه تنها حاضر شد جان خود بلکه جان عزیزترین کسانش را درراه هدفش که رهایى از تسلیم بود تقدیم کند …
اوگوهر وجودیش را یافت و دراین راه از همه داشته هایش گذشت …
قیام او به ما درس گرانمایگى میدهد و نگاه عامرانه به این دنیا را از وجودما برمیدارد …

باید درباره قیام عاشورا ازنگاه احساسى و آتشین دور شویم و به تفکرواندیشه برسیم …
کربلا اندیشیدنى است.

 

در خاتمه نی نوازی آقاى مهدى نبوى …..
و پذیرایی از دوستان ….
این مجلس پربار و گرانقدر به پایان رسید.