زن و سینما

تحلیل و بررسی فیلم
دوره شهریور ماه: زن و سینما

تحلیل و بررسی: دکترحنیف شمیم
روزهای چهارشنبه ساعت ۱۷

تلفن جهت رزرو: ۲۲۲۲۲۳۰۰📞
موبایل جهت ارسال پیامک برای رزرو: ۰۹۳۳۲۶۲۴۱۲۱