ساعت ها

نمایش و تحلیل فیلم ساعت ها
تحلیل و بررسی: دکتر حنیف شمیم
روز چهارشنبه ۱۴ شهریور،ساعت ۱۷

تلفن جهت رزرو: ۲۲۲۲۲۳۰۰ 📞
موبایل جهت ارسال پیامک برای رزرو:
📞 ۰۹۳۳۲۶۲۴۱۲۱