شب بهار (به مناسبت زادروز ملک الشعرای بهار)

شب بهار

مراسم بزرگداشت ملک الشعرای بهار

سخنران :دکتر بهادرباقری (استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی)

زمان :چهارشنبه ۲۲آذر

ساعت ۱۷/۳۰-۱۹/۳۰