ناصرالدین شاه اکتور سینما

نمایش و تحلیل فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما

به مناسبت روز سینما

تحلیل و بررسی: دکتر حنیف شمیم

با حضور افتخاری مهمانان ویژه:
آقای احمد ساعتچیان و خانم فرانک حیدریان

روز چهارشنبه ۲۱ شهریور
ساعت ۱۷