نقد فیلم جولیا بودن

نمایش و تحلیل فیلم جولیا بودن

تحلیل و بررسی: دکتر حنیف شمیم

روز چهارشنبه ۴ مهر
ساعت ۱۰:۳۰ صبح

تلفن جهت تماس و ارسال پیامک برای رزرو:

📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰
📞 ۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹