نقد فیلم نخستین چیز زیبا و فیام مندرلی

چهارشنبه ۱۸ مهر
ساعت ۱۰:۳۰ صبح: نمایش و تحلیل فیلم نخستین چیز زیبا

چهارشنبه۱۸ مهر
ساعت ۵ عصر: نمایش و تحلیل فیلم مندرلی

تلفن جهت رزرو:
📞 ۲۲۲۲۲۳۰۰
📞 ۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹