کتابگان شهریور

​​​​​​کتابگان شهریور:
آیین ماهانه معرفی و نقد کتاب در موسسه خانه دوستان آشنا

نام کتاب: بی خوابی
نویسنده: مصطفا پورنجاتی

با حضور:
احسان رضایی
سردبیر پایگاه نقد داستان

و

بهاۓالدین مرشدی
مدیر «صداخونه»
صدای داستان کوتاه ایران

زمان:
دوشنبه ۱۹ شهریور
ساعت ۱۸