کلاس خودشناسی(نوجوانان)

 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱

پیام هایی از کلاس خودشناسی نوجوانان
استاد: دکتر عرفانی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

هر انسانی به طور ذاتی از قوه و پتانسیل محبت و دوست داشتن برخوردار است. چگونه رشد دادن آن تعیین کننده ی دوست داشتن و یا عشق ورزیدن سالم و یا ناسالم است، پس تربیت که یک جریان به هم پیوسته است باید بر پایه ی آگاهی و استفاده از تجربه ها صورت گیرد تا رشد و کمال شایسته ی فرد توسط خودش ایجاد شود. توجه به مطالعه و نوع آن، مربی و موضوع آموزش، از نکات مهم است به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی فرزندانمان.