کلاس خودشناسی (نوجوانان)

 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱

پیام هایی از کلاس خودشناسی نوجوانان
استاد: دکتر عرفانی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

در وصف فکر – تفکر ، تعقل و تدبر

انسان موجودی است که می اندیشد، نوع اندیشه ی او نشان از چگونگی نگاه وی به هستی و زندگی دارد. برخی بر دریافت ها و داشته های کهن خود می مانند و همیشه با تکیه بر آن تصمیم می گیرند که کاری است ناخوشایند. می بایست دریافت های نو به نو داشت و داشته های پیشین خود را با آگاهی های جدید همراه کرد. آنگاه عالمانه و آگاهانه و پخته تصمیم گرفت و عمل کرد. کوشش پیوسته ی شخص و دقت نظر به باطن و اصل هر چیز آدمی را به حقیقت نزدیک می کند.