کلاس خودشناسی و مفهوم شناسی آسمانی(بزرگسالان)

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

نکاتی از کلاس خودشناسی و مفهوم زندگی در قران
بزرگسالان
استاد: دکتر عرفانی

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

آنکس که به دیگری ستم می کند در حقیقت بر خود ستم روا می دارد. روزی پیوسته و مدام از جانب خداوند به سوی همگان جریان دارد به گونه ای که اگر کسی حتی به آن توجه نکند، ان روزی به جانب شخص میل می کند. از زشتی های رفتار یک شخص زمانی است که وقتی به کسی نیاز دارد در برابرش افتادگی و فروتنی داشته باشد و به هنگام بی نیازی ستم کند.