Author Archives: ادمین

تلقی‌های مختلف از مرگ / استاد مصطفی ملکیان

استاد مصطفی ملکیان در این سخنرانی درباره تلقی های مختلف از مرگ (مرگ‌نگری) و نقش این تلقی ها در زندگی افراد (شکل زندگی) و وضعیت جوامع صحبت فرمودند.این سخنرانی به درخواست موسسه‌ی فرهنگی خانه دوستان آشنا و همکاری موسسه‌ی فرهنگی فرزانه در اردیبهشت ۱۴۰۰ ارائه شده است. تلقی اول: مرگ یعنی انتقال آگاهی فرد از […]